فروشگاه اینترنتی به همراه حسابداری تحت وب

فروشگاه های اینترنتی مشکلاتی در خصوص هماهنگی با سایر نرم افزارها دارند که این مشکلات قالبا به دلیل جزیره ای بودن فرایند ها و نرم افزارها است در راهکار سپهر گستر فروشگاه اینترنتی به حسابداری تحت وب کاملا متصل است و کلیه عملیات بدون استفاده از وب سرویس خارجی در CMS اختصاصی برقرار میشود.